ธนาคารแห่งประเทศไทย วางแผนที่จะออกระเบียบหนี้ เพื่อควบคุมภาระหนี้ของประชาชนและสร้างความมั่นใจว่าผู้มีรายได้น้อยจะไม่ได้รับภาระมากเกินไป

รนดล นำนนท์ดา รองผู้ว่าการเสถียรภาพสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ภายในสิ้นปีนี้ธนาคารกลางจะออกระเบียบสำหรับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปล่อยสินเชื่อ ปัจจุบันเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคารและอาจนำไปสู่ปัญหาหนี้ในอนาคต vegus168

วัตถุประสงค์ของกฎระเบียบนี้คือการกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอย่างถี่ถ้วนก่อนปล่อยสินเชื่อ ตัวอย่างเช่น เราต้องพิจารณาว่าผู้กู้สามารถชำระหนี้ได้หรือไม่และหากมีรายได้สุทธิเพียงพอที่จะสนับสนุนตนเองและครอบครัว สิ่งนี้จะป้องกันคนจากการสร้างภาระหนี้สินซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการออมและการดำรงชีวิตในระยะยาว หากดำเนินการอย่างถูกต้อง จะสามารถลดจำนวนสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารและสถาบันการเงินได้

นอกจากนี้กฎระเบียบจะให้ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถนับเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายและหนี้สิน สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้สมัครขอสินเชื่อง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีหลักประกัน ในขณะเดียวกันธนาคารเกียรตินาคินกล่าวว่ากลุ่มที่ต้องการป้องกันหนี้ในครัวเรือนจากการปั่นป่วนคือกลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือนผู้สำเร็จการศึกษาใหม่และผู้เกษียณ vegus168

ประธานธนาคารเกียรตินาคินกล่าวว่าเขาเห็นด้วยกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการสร้างความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบเพิ่มเติมว่าธนาคารและสถาบันการเงินควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อปล่อยสินเชื่อให้กับทั้งสามกลุ่มข้างต้นเนื่องจากมีแนวโน้มที่ ระหว่างการหารือเบื้องต้นระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์เห็นพ้องต้องกันว่า สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือนจะอยู่ที่ 70 เปอร์เซ็นต์ vegus168 ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องรักษาระดับหนี้ที่สามารถทำได้ ชำระเงินกู้ด้วยสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ในขณะที่สำรองส่วนที่เหลืออีก 30 เปอร์เซ็นต์สำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือน อย่างไรก็ตามอัตรานี้จะต้องมีการปรับในอนาคต

Last modified: July 31, 2019

Author